Pre seriál pretekov Western Ligy boli usporiadateľmi a organizačným tímom dohodnuté tieto Zásady

1. Názov: Séria westernových pretekov má názov Western Liga Slovensko (ďalej ako WLS)

2. Preteky sú otvorené pre všetkých záujemcov o westernové jazdenie (registrovaných aj neregistrovaných v SJF), s platnými očkovaniami a pasom koňa

3. Pravidlá: Pretekať sa bude podľa Pravidiel WLS zverejnených na webovej stránke (Pravidlá WHL). Výnimkou z platných pravidiel je povolený štart dvoch pretekárov na jednom koni v jednej disciplíne v rámci tej istej kategórie v disciplínach: Trail, Reining, Freestyle, pracovné disciplíny.

4. Výstroj: Jazdci sú povinní mať na sebe westernový odev a kôň westernovú výstroj (viď. Pravidlá WHL)

5. Prehlásenie rodiča: Jazdci mladší ako 15 rokov sú povinní pred prvým štartom odovzdať organizátorovi prehlásenie rodiča s notársky overeným podpisom (postačí kópia), ktoré je k dispozícii na stránke WLS ( www.westernliga.sk )

6. Rozdelenie kategórií a disciplíny: V sérii pretekov WLS sa súťaží v dvoch triedach: Open (nad 18 rokov) a Mládež (do 18 rokov) v to nasledovných disciplínach:

    a. OPEN : Trail (T), Western Pleasure (WP), Western Horsemanship (WH), Reining (R), Showmanship at Halter (SH), Freestyle(FS), Pole Bending (PB), Barrel Racing (BR), pracovné disciplíny

     b. Mládež: Trail (T), Western Pleasure (WP), Western Horsemanship (WH), Reining (R), Showmanship at Halter (SH), Pole Bending (PB), Barrel Racing (BR)

Každá disciplína v oboch kategóriách sa otvára vždy, ak je prihlásený aspoň jeden jazdec.

7. Štartovné: Výška štartovného je max. 7,-EUR pre triedu Mládež a 10,-EUR pre triedu Open a je príjmom usporiadateľa

8. Kancelársky poplatok: Usporiadateľ môže vyberať kancelársky poplatok max. vo výške 2,- EUR za štartujúcu dvojicu (kôň/jazdec) bez ohľadu na to, v koľkých disciplínach dvojica súťaží.

9. Štartovné čísla: Štartovné čísla sú celoročné a pretekári si ich zakúpia pred svojím prvým štartom v mieste konania pretekov za cenu 3,- €, ktoré sú príjmom WLS.

10. Ustajnenie: Poplatok za ustajnenie je vecou usporiadateľa. Možnosť a spôsob objednania ustajnenia bude vždy uvedená v Propozíciách jednotlivých pretekov a bude k dispozícii na stránke WLS ( www.westernliga.sk )

11. Ocenenia: 1. – 6. miesto stuhy.

12. Bodovanie: Za umiestnenia na jednotlivých pretekoch budú jazdcom prideľované body, na základe ktorých sa na záver sezóny vyhodnotia najúspešnejší jazdci v jednotlivých disciplínach a celkoví víťazi. Body budú jazdcom prideľované nasledovne: Prvé miesto 6 bodov, druhé miesto 5 bodov… Ak je v kategórii menej ako 6 štartujúcich, body za prvé miesto budú znížené podľa počtu štartujúcich. Za vyhodnocovanie je zodpovedný organizačný tím WLS.

13. Na záver sezóny WLS budú vyhodnotení najlepší jazdci jednotlivých disciplín v oboch kategóriách (Open a Mládež) a 3 najúspešnejší jazdci Drezúrnych (SH,WH,WP,T,R) a 3 najúspešnejší jazdci Rýchlostných disciplín (BR,PB) v oboch kategóriách (Open a Mládež).

14. Propozície usporiadateľ doručí organizačnému tímu WLS a to najneskôr 4 týždne pred dátumom pretekov na ich zverejnenie. V propozíciách bude okrem základných náležitostí spresnené: možnosť ustajnenia, vydanie občerstvenia jazdcom, prípadné dodatočné ceny za umiestnenie, program pretekov.

v Bratislave 1.1.2016

ZÁSADY ĽUDSKOSTI

S každým zvieraťom sa vždy bude zaobchádzať s ľudskosťou, dôstojnosťou a súcitom. Norma, ktorá určuje správanie alebo zaobchádzanie, je také správanie alebo zaobchádzanie, aké by rozumná osoba informovaná a skúsená vo všeobecne prijatých postupoch v tréningu a predvádzaní koní alebo veterinárnych štandardoch nepovažovala za kruté, hrubé alebo neľudské.

Pravidlá na stiahnutie

pdf-icon


by